Preekrooster
Onze eigen predikant : da. H.E. de Boer
Borghoornsweg 46
9468 EL Annen
tel. 0592- 277060
h.e.deboer@planet.nl

29 april: ds.J.Hommes

6 mei: mevr. J.H.M. Verspuij- Visser

10 mei: 10 uur Hemelvaartsdag H.E. de Boer morgengebed

13 mei: da.A.Akkerman

20 mei: oecumenische dienst openluchtdienst Dennenoord terrein

27 mei: ds.C.M. Verspuij

 
 
 © 2008 Kosterij Magnuskerk Anloo