Kerkenraad


De kerkenraad is het beleidsorgaan van de kerkelijke gemeente. Diakenen, kerkrentmeesters, ouderlingen en predikant komen in de kerkenraad bijeen, waar met name beleidsonderwerpen en algemene zaken worden besproken. Het secretariaat (scriba) wordt verzorgd door dhr.A.Janse, hij is contact adres voor alle lopende zaken.
Contactadres:
Annermoeras 1
9468TC Annen
0857 851 094
scriba.wijkraadanloo@gmail.com
College van Kerkrentmeesters


Heeft de zorg voor de financiŽn, de ledenadministratie, de gebouwen en landerijen. Eens per jaar wordt een begroting voor het nieuwe jaar opgesteld, die tevens dient als basis voor de actie kerkbalans. Met deze actie wordt concreet gemaakt in hoeverre de gemeenteleden ( financieel) meelevend zijn. Kerkbalans vindt jaarlijks in januari plaats.
Contactpersoon:

Dhr.B.Huisman
Voetakkers 4
Annen
0592-273800
SKG rek. nr. 699766508
Rabobank nr. 302900594
Moderamen


Het moderamen ( een soort dagelijks bestuur), bestaande uit voorzitters van diaconie, college van kerkrentmeesters en pastorale ouderlingen, de scriba en de predikant,
Behandelt in maandelijkse vergadering de lopende zaken, de binnengekomen post en stelt een angenda samen voor de kerkeraadsvergaderingen.
Diaconie


De sociale kant van het kerkenwerk is in handen van de diakenen. De diaconie heeft een veelomvattende taak: de zorg wereldwijd en in Nederland voor mensen in nood, de arme kant van Drenthe/ Groningen, en ondersteuning van vele projecten in binnen en buitenland. En kritisch het WMO beleid volgen.
Contactpersoon:
mevr. K.Elema
Annerweg 17
9467PA Anloo
0592-769010


NL19RABO0302903941
Liturgische werkgroep


Deze groep bereidt een aantal bijzondere diensten voor in overleg met de predikant.
Inl: da. H.E. de Boer, tel. 0592- 277060
Pastorale Bezoekcommissie


Deze commissie verzorgt de persoonlijke bezoeken aan zieken en aan mensen, die behoefte hebben aan een bezoekje. Ook jarigen vanaf 80 jaar worden bezocht.
Contactpersoon:

Marga de Vries
Vreding 28
9468GN Annen
06-27272541

 
 
 © 2008 Kosterij Magnuskerk Anloo